Colaboradores

Subvención Concello de Oleiros o Clube de Tenis de Mesa Breogán-Oleiros

Polo decreto da Alcadía núm. 201905633, ditado en data 27 de decembro de 2019, concedeuse ó Clube Tenis de Mesa Breogán Oleiros a cantidade de 2.122,79 € para participación en ligas e participción e organización de competicións oficiais.


Subvención Concello de Oleiros o Clube de Tenis de Mesa Breogán-Oleiros

Acordo da Xunta de Goberno Local de data 28-12-2018

Conceder o Clube de Tenis de Mesa Breogán-Oleiros unha subvención de 2.039,44 € (dous mil trinta e nove con corenta e catro céntimos), para os seguintes Conceptos:

"Tenis de Mesa: Participación en ligas, competicións e torneos"Subvención Concello de Oleiros o Clube de Tenis de Mesa Breogán-Oleiros.

Acordo da Xunta de Goberno Local de data 28-12-2017
      
Conceder o Clube de Tenis de Mesa Breogán-Oleiros unha subvención de 1900€ (mil novecentos euros)
para os seguintes conceptos:

"Tenis de Mesa: Participación en ligas, competicións e torneos"
 
Oleiros_Concello_Logo.jpg
Subvención Concello de Oleiros o Club de Tenis de Mesa Breogán-Oleiros.

Acordo da Xunta de Goberno Local de data 30/11/2016.

Conceder a entidade sinalada unha subvención por importe de 1.263,54 € para os seguintes conceptos:

- Tenis de Mesa. Partcipación en campionatos e escola.

 http://www.oleiros.org/Se buscan Patrocinadores